top of page

תקנון האתר

תקנון אתר זילברמן ושות' 

החומר הכלול באתר האינטרנט של משרד עורכי הדין זילברמן ושות' הינו למטרת מידע בלבד. החומר באתר מהווה מידע בלבד ועל כן המשרד אינו אחראי ואינו יכול להבטיח כי המידע הינו מדויק ו/או מושלם ו/או מעודכן. האתר אינו מיועד להיות ערוץ לפרסום, שידול או ייעוץ משפטי והמידע הכלול באתר אינו מהווה יעוץ משפטי ו/או הזמנה ליצירת קשר כלשהו ו/או יצירת יחסי עו"ד - לקוח.

יובהר ויודגש כי תוכנו של כל אי מייל או הודעה שיישלחו למשרד ו/או למי משותפיו ו/או עובדיו באמצעות האתר לא ייצרו, בשום צורה שהיא, יחסי עו"ד-לקוח ושולחי האי מייל ו/או ההודעה ו/או כל פניה אחרת שהיא לא ייהנו מכל חיסיון. המשרד יהיה רשאי להחליט על פי שיקול דעתו הבלעדי האם להשיב לפניה כלשהי המופנית אליו באמצעות האתר ואין הוא מחויב לעשות כן ולפונה לא תהיינה כל טענות ו/או תלונות ו/או תביעות בקשר לכך.​

כל שימוש שלא כדין במידע/חומר שמכיל האתר הינו באחריות המשתמש בלבד.

שכפול, הצפה, פרסום מחדש ו/או שילוח של המידע הנכלל באתר המשרד, אסור אלא לאחר קבלת אישור קודם בכתב מאת המשרד. כל המידע המוצג באתר נוצר בידי המשרד והינו בבעלותו הבלעדית.

קישורים באתר המשרד יכולים להוביל לאתרים אחרים ואין המשרד אחראי לתוכנם. כמו כן, המשרד אינו אחראי, אינו נותן חסות, אינו מאשר ואינו מסכים בהכרח עם החומרים המופיעים באותם אתרים.

כל הזכויות בגין האתר שמורות למשרד עורכי הדין זילברמן ושות' ואין לעשות בזכויות אלה, לרבות זכויות קניין, סימני מסחר וכל זכות אחרת - כל שימוש שהוא ללא קבלת אישור מפורש קודם בכתב מאת המשרד.

למען הסר ספק, כל התמונות המופיעות בעמוד הפרויקטים שהמשרד ליווה ומלווה אותם בהיבט המשפטי - אינם אלא להמחשה בלבד ואינן מחייבות לפרויקט המוצג. רק הסכם מחייב וחתום בין בעלי הזכויות בפרויקט לבין יזם/קבלן הפרויקט יחייב את הצדדים ואין למשרד כל אחריות בקשר למימוש הפרויקט בפועל ו/או קידומו על סמך המידע המוצג באתר המשרד, לרבות תמונות ההמחשה הנ"ל.

bottom of page