שטריקר 9, תל אביב - הפרויקט הסתיים

תמ"א 1/38, ייצוג יזם