בן גוריון 1-9,גבעת שמואל-פינוי בינוי

ייצוג דיירים - 112 דירות קיימות, 400 דירות חדשות מתוכננות + שטחי מסחר. יזם - אזורים